Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w GCKiB w Przemęcie

Zgodnie z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie z siedzibą w Przemęcie przy ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt, tel. 65 619 34 85, email: gok@gok.org.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie pod adresem email: iod@gok.org.pl

3. Administrator danych osobowych – Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie wynikających z obowiązujących zadań ustawowych i statutowych instytucji;
b. realizacji umów zawartych z pracownikami, zleceniobiorcami oraz kontrahentami Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie;
c. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GCKiB w Przemęcie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest GCKiB w Przemęcie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz zgodnie z długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, utworzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
• prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,
b. żądania ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora,
• prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje ogólne dotyczące wydarzeń kulturalnych GCKiB

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie mają charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) na nieodpłatne utrwalanie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania oraz organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje dodatkowe dotyczące serwisu internetowego
Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps), Youtube (filmy). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacje na temat wykorzystania plików Cookiem przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.