Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących – brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Piechowiak.
 • E-mail: dyrektor@gckib.org.pl
 • Telefon: +48656193485

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
 • Adres: Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
 • E-mail: biuro@gckib.org.pl
 • Telefon: +48 65 619 33 45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,

zlokalizowany: ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt, wraz z parkingiem i wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od strony ul. Jagiellońskiej. Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Jagiellońskiej 16. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest jednokondygnacyjny. Ogólnodostępna część budynku jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wejście na tyłach budynku prowadzi przez taras, bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach.

W skład GCKiB w Przemęcie wchodzą filie biblioteczne zlokalizowane w budynkach należących do Gminy Przemęt.

Biblioteka w Przemęcie,

ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt – zlokalizowana na parterze, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka w Mochach,

ul. Wolsztyńska 6, 64-234 Mochy – zlokalizaowana na parterze, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka w Buczu,

ul. Kasztanowa 15, 64-234 Bucz – zlokalizowana jest na piętrze, nie ma podjazdu ani windy.

Biblioteka w Kaszczorze,

ul. Cysterska 9, 64-234 Kaszczor – zlokalizowana w budynku Zespołu Szkół w Kaszczorze, wejście do biblioteki jest od ul. Św. Wojciecha – biblioteka zlokalizowana jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.