Deklaracja dostępności Oficjalna strona internetowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt, tel. +48 65 619 34 85, e-mail: biuro@gckib.org.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona internetowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących – brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kędziora.
 • E-mail: dyrektor@gckib.org.pl
 • Telefon: 656193485

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, https://www.rpo.gov.pl/
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, zlokalizowany: ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt, wraz z parkingiem i wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od strony ul. Jagiellońskiej.
Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Jagiellońskiej 16. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest jednokondygnacyjny. Ogólnodostępna część budynku jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wejście na tyłach budynku prowadzi przez taras, bez możliwości wyjścia przez osoby poruszające się na wózkach. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa pod adresem https://gckib.org.pl/ spełnia wymagania dostępności. 

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 poz. 1824), GCKiB Przemęt zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1076).Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).
Zgłoszenia można dokonać:  osobiście- w budynku GCKiB przy ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt, telefonicznie pod nr: +48 65 619 34 85, fax. +48 65 356 89 59, e-mail: biuro@gckib.org.pl

GCKiB po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, GCKiB zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach z GCKiB osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 poz. 1824), GCKiB zapewnia nieograniczony kontakt za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się:
*korzystanie z poczty elektronicznej :  biuro@gckib.org.pl
*korzystanie ze strony internetowej: https://gckib.org.pl/ 
*kontakt telefoniczny : +48 65 6193485

Menu