Pod koniec czerwca br. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Agnieszka Kędziora razem z Wójtem Gminy Przemęt Januszem Frąckowiakiem podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dwie umowy o łącznej kwocie 72 000,00 zł na realizację zadań w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Samorząd Województwa reprezentował na spotkaniu Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wraz z Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabelą Mroczek.

W ramach Działania 11 Aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie pozyskano kwotę w wysokości 36.000,00 zł na realizację operacji: konkurs kulinarny „Szparagi nasze złoto z ziemi”.

Natomiast w ramach Działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju pozyskano kwotę w wysokości 36.000,00 zł na realizację operacji: książka kulinarna „Smaki Ziemi Przemęckiej”.

(źr.UG)